Деловна етика

Деловна етика

Деловна етика

Принципите на однесување и дејствување го сочинуваат Етичкиот кодекс и основата на сите наши политики и обврски. Тие ги дефинираат вредностите и правилата што важат за сите субјекти и вработени во Групацијата, без оглед на природата на нивниот договор за вработување (траен, на определено или привремен), како и за нашите подизведувачи и добавувачи.

ЕТИЧКИ ПРАКТИКИ ВО ОДНОС СО ВРАБОТЕНИТЕ

Преку нашата цел „ Making the World a Better Home “, се развиваме врз основа на силни вредности, претставени преку девет Принципи на однесување и дејствување, кои сочинуваат вистински етички кодекс. Формализирани во 2003 година, преведени на 31 јазик и дистрибуирани до сите вработени, овие принципи претставуваат практична етичка референца. Тие се услов за припадност во Групацијата.

5 ПРИНЦИПИ НА ОДНЕСУВАЊЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОСВЕТЕНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОСВЕТЕНОСТ

значи примена на најдоброто од нечија способност, знаењето и вештините на поединецот и исто така повикува на обука за постојано да се обновуваат. Потребно е лична посветеност и подготвеност да се преземат зададените задачи и да стекнат знаења неопходни за извршување на работата. Тоа имплицира на ефективен придонес на секој човек во грижата особено за животната средина и за здравјето и безбедноста на работниците.

ПОЧИТ ЗА ДРУГИТЕ

ПОЧИТ ЗА ДРУГИТЕ

е апсолутен предуслов за професионален и личен развој на секој човек. Овој принцип се применува во Групацијата низ целиот свет и подразбира прифаќање на плурализмот и другите култури, и отвореност за прифаќање на луѓето од сите потекла. Тоа се изразува во подготвеност да ги слушајте другите, информирате, објаснувате и да се вклучите во дијалог.

ИНТЕГРИТЕТ

ИНТЕГРИТЕТ

бара ригорозно почитување на вероодостојноста во сите професионални активности. Тоа значи дека поединецот не може да ги компромитира интересите на Групацијата доверена на тој поединец во корист на неговите или нејзините приватни интереси -без разлика дали се работи за работењето во рамките на Групацијата или за работи во име на Групацијата со трети надворешни страни, без оглед на локалните практики. Детални правилници на однесување можат да се донесат за одредени категории на вработени на Групацијата каде така бара природата на нивните одговорности.

ЛОЈАЛНОСТ

ЛОЈАЛНОСТ

бара чесност и правичност во постапувањето со претпоставени, колеги, подредени и трети страни кои што работат со Групацијата. Особено, тоа е некомпатибилно со делувањето од личен интерес каде што последниот е во конфликт со целите на поединечната компанија или на Групацијата како целина. Тоа подразбира придржување кон насоките и внатрешните правила на поединечните компании и на Групацијата.

СОЛИДАРНОСТ

СОЛИДАРНОСТ

се заснова на чувство за индивидуална одговорност на работа, која преовладува над егоцентричното размислување. Тоа поттикнува тимска работа и извлекување на најдоброто на секој човек, со цел да се постигнат целите на компанијата и на Групацијата. Тоа значи отфрлање на менаџерските или оперативни методи насочени повеќе кон самозадоволството на одредени поединци наместо кон интересите на поединечната компанија или Групацијата како целина.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОСВЕТЕНОСТ
ПОЧИТ ЗА ДРУГИТЕ
ИНТЕГРИТЕТ
ЛОЈАЛНОСТ
СОЛИДАРНОСТ

4 ПРИНЦИПИ НА ДЕЛУВАЊЕ

ПОЧИТУВАЊЕ ЗА ЗАКОНИ

ПОЧИТУВАЊЕ ЗА ЗАКОНИ

Сите компании на Групацијата мора да ги користат сите закони и прописи во сите области на земјите каде што работат. Особено внимание се посветува на областите опишани подолу. Сите компании на Групацијата мора да забранат секакви дејствија кои би можеле да прекршат применливи норми на правото за конкуренција. Тие мораат да се воздржат од каква било форма на политичко финансирање забави или активности, дури и ако е дозволено со локалното право. Тие исто така мора да ги отфрлат сите форми на активна или пасивна корупција без разлика дали се работи за домашни или меѓународни трансакции(2). Понатаму, компаниите на Групацијата не смеат да ги искористуваат дупките или несоодветностите во која било какви закони или прописи каде што ова би значи непочитување на нормите на Групацијата Saint-Gobain во областите опишани подолу.

ПОЧИТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ПОЧИТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Kомпаниите во Групацијата треба активно да ја промовираат заштитата на животната средина.
Сите компании на Групацијата, каде и да се наоѓаат, мора да постават начин на менаџирање кој овозможува мерење на јасно поставените еколошки цели и редовен мониторинг на истите овие цели. Компаниите мора да се стремат да ги подигнат главните индикатори релевантни за стандардите за делувањето кон животната средина  до ниво на особено ефективни стандарди за изведба на локации како индикатори во Групацијата за споредливи локации.

ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ

ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Компаниите на Групацијата треба особено да внимаваат да ги донесат сите неопходни мерки за да се обезбеди најдобра можна заштита на здравјето и безбедносните ризици на работното место. Тие мора да усвојат политики за намалување на ризикот и следење на соодветната примена на истото, проверка на реалните резултати наспроти важечките стандарди. Ваквите политики се однесуваат и на сопствените вработени и на вработените подизведувачи, кога тие работат на групна локација. Тие мора да се стремат да ги подигнат главните релевантни здравствени и безбедносни стандарди за изведба на нивните сопствени градежни локации на нивоа на особено ефективни стандарди за изведба кои се наоѓаат во Групацијата за споредливи локации.

ПРАВА НА ВРАБОТЕНИТЕ

ПРАВА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Компаниите на Групацијата мора скрупулозно да осигурат почитување на правата на вработените. Тие мора да промовираат активен дијалог со нивните вработените. Покрај тоа, и без ограничување, тие мора да ги почитуваат следните правила, дури и ако не предвидени со важечките локални закони. Тие мора да се воздржуваат од каква било форма на прибегнување кон принудна работа, задолжителна работа или детски труд (3) – дали директно или индиректно или преку подизведувачи кога вторите работат на групна локација; и мораат да се воздржат од каква било форма на дискриминација со почит кон своите вработени, без разлика дали во процес на регрутирање, при вработување, за време или на крајот на работниот однос.

ПОЧИТУВАЊЕ ЗА ЗАКОНИ
ПОЧИТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ
ПРАВА НА ВРАБОТЕНИТЕ

За да се осигураме дека нашите вработени се придржуваат до нашиот етички кодекс, Принципите на однесување и дејствување, создадовме програма за обука преку платформата за е-учење:

 • ADHERE: програма за обука посветена на Принципите на однесување и дејствување, кодекс на етичко однесување на Групата
 • COMPLY: програма за обука посветена на антимонополските закони
 • ACT: програма за обука посветена на спречување на корупцијата

Цел: Да се обучат 100% нови менаџери со програмите за обука ADHERE, COMPLY и ACT во првата година од вработувањето.
 

ДА ОБЕЗБЕДИ ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Почитувањето на човековите права е во срцето на нашата ДНК. Нашите принципи на однесување и дејствување експлицитно се однесуваат на релевантните конвенции на Меѓународната организација на трудот (МОТ), Правилникот за меѓународни претријатија на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСР) , Конвенцијата за борба против поткуп на ОЕСР и Меѓународниот закон за човекови права. Ние сме потписници на Глобалниот договор на ОН од 2003 година и сме посветени на Водечките принципи на ОН за бизнис и човекови права.

Преку Принципите на однесување и дејствување, ние сме посветени на почитување на слободата на здружување на вработените и правото на организирање, работејќи за различноста и против принудната работа, детскиот труд, дискриминацијата и вознемирувањето.

За да го обезбедиме нашиот напредок, изготвена е карта на ризик за човековите права во согласност со упатствата на ОН. Така, ги дефиниравме истакнатите ризици и воспоставивме соодветни акциони планови. За да дознаете повеќе, погледнете ја политиката за човекови права на Групацијата и нашиот план за усогласеност.
 

ПРОГРАМА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Нашата програма за усогласеност моментално се заснова на три главни теми:

 • усогласеност со правилата на законот за конкуренција,
 • спречување на корупција,
 • почитување на економските санкции и ембарга.

Континуирано развивајќи се според актуелните настани, ни овозможува да ги имплементираме најдобрите практики и е постојана обврска за сите наши вработени.
 

СИСТЕМ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА SAINT-GOBAIN

Во Saint-Gobain отсекогаш сме настојувале да изградиме и одржуваме отворена и привлечна култура. Веруваме дека на овој начин можеме да ја стекнеме довербата на нашите вработени и сите засегнати страни. Затоа сакаме секој да има безбеден и доверлив канал за да ни го привлече вниманието на секое прекршување на законот или нашите Принципи на однесување и дејствување.

Нашиот систем за предупредување е отворен за секого: вработени во Saint-Gobain, привремени работници и подизведувачи, но и заинтересирани страни како што се поединци, добавувачи, клиенти, синдикати, невладини организации или јавни тела.

Овој систем е управуван преку високо безбедна платформа и може да се користи за пријавување (вклучително и анонимно) на прекршување на нашиот кодекс на етичко однесување (Општи принципи на однесување и дејствување), законот и нашите политики, процедури и обврски внатре во Групацијата. На пример, предупредувањата би можеле да ги опфатат човековите права, вклучувајќи (особено) недискриминација, принудна работа и детска работа, како и корупција, антимонополски и антиконкурентни практики, слобода на здружување и колективно договарање.

Известувањата издадени со добра волја систематски се истражуваат од посветена група вработени во Saint-Gobain кои се специјално обучени и се под строги обврски за доверливост.

Групацијата е посветена на заштита на известувачите кои постапиле со добра волја:

 • без дисциплинска постапка
 • без правна постапка
 • без одмазда

Пораките може да се испраќаат анонимно на оваа платформа, иако секогаш ве охрабруваме да го соопштите вашиот идентитет и да се вклучите со нас. Ве молиме, бидете сигурни дека сите податоци и информации што ни ги давате ќе бидат третирани со најголема грижа и строга доверливост. Сметаме дека ќе разговарате со нас и ќе ни помогнете да ги одржиме нашите вредности. Однапред ви благодариме за вашиот придонес!

Нашата програма за усогласеност моментално се заснова на три главни теми:

 • усогласеност со правилата на законот за конкуренција,
 • спречување на корупција,
 • почитување на економските санкции и ембарга.

Континуирано развивајќи се според актуелните настани, ни овозможува да ги имплементираме најдобрите практики и е постојана обврска за сите наши вработени.
 

ДА НЕ ЗАБОРАВИМЕ...

Групацијата Saint-Gobain се придржува кон даночното законодавство на земјите во кои работи и нема воспоставено никаква структура насочена кон даночно затајување. Ние ги применуваме даночните закони и прописи со чесност и интегритет.

Saint-Gobain е посветена на почитување на приватноста, обезбедување на безбедност и доверливост на личните податоци на корисниците на неговите услуги. Секоја обработка на лични податоци мора да биде легална и да спаѓа во еден од овластените случаи (согласност на лицето, извршување на договор, почитување на законска обврска или оправдано со легитимен интерес). Едукативен водич кој се занимава со заштитата на овие податоци е дистрибуиран интерно за да ги информираме нашите партнери и вработени на оваа тема.

ОДГОВОРНО КУПУВАЊЕ

Целта на Програмата за одговорно купување е да управува и да ги намали еколошките, социјалните и општествените ризици поврзани со нашите синџири на снабдување. Во контекст каде синџирите на снабдување стануваат сè покомплексни и каде што расте колективната свест за влијанието на набавките врз засегнатите страни, оваа програма се обидува да ги интегрира етичките барања во процесот на набавки, како за добавувачите - врз основа на добавувачите на книги - како и за купувачите, со примена на законското право на купувачот.

Така, во процесот на набавки се интегрирани етичките критериуми во однос на човековите права, работните услови и усогласеноста со стандардите, здравјето и безбедноста на животната средина. Програмата за одговорни набавки се спроведува ригорозно и во согласност со општите принципи за набавки на Групацијата, со цел да се развијат долгорочни односи со добавувачите врз основа на заеднички планови за подобрување.

ФАКТИ

 • 97% од менаџерите на Групацијата се обучени за Принципите на однесување и дејствување во нивната прва година во Saint-Gobain во 2020 година
 • 94% од менаџерите на Групацијата  се обучени за антикорупција во нивната прва година во Saint-Gobain во 2020 година
 • 96% од менаџерите на Групацијата имаат добиени антимонополска обука во нивната прва година во Saint-Gobain во 2020 година