Правни услови

Правни услови

1) Издавач на веб-страница

Целта на оваа веб-локација, во понатамошниот текст „веб-страница“, достапна на www.saint-gobain.mk , е да обезбеди информации за компаниите во Групацијата Saint-Gobain или деловните субјекти на Saint-Gobain Групацијата.

Терминот „Saint-Gobain Group“ или „Saint-Gobain“ значи Групација која се состои од компании Saint-Gobain коja работи и на македонскиот пазар, и е контролирана од матичната компанија Compagnie de Saint-Gobain, која директно или индиректно контролира други компании, во понатамошниот текст „Правни субјекти на Saint-Gobain Групацијата“.

Оваа веб-страница е објавена од Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје е регистрирана во Централниот Регистар, ЕМБС 6926339, со седиште на улица 808 бр.2 Скопје-Гази Баба.

Информациите поврзани со дизајнот и хостирањето на веб-страницата и користениот софтвер се дадени во делот Правни информации.


2) Одговорност

Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје, сопственик на оваа веб-локација, континуирано ќе вложи максимални напори за да ја обезбеди веродостојноста на сите податоци дадени на оваа веб-локација кога ќе бидат објавени на интернет, како и достапноста на таквите податоци. Материјалот на веб-локацијата може да содржи технички неточности или печатни грешки и информациите може да се менуваат, ажурираат и избришат од Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје без претходна најава

Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје  (и другите компании во Групацијата Saint-Gobain, како и сите други правни субјекти на Групацијата Saint-Gobain) не даваат гаранција дека веб-локацијата ќе работи без прекини или грешки или дека недостатоците ќе бидат поправени од Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје (и другите компании во Групацијата Saint-Gobain, како и сите други правни субјекти на Групацијата Saint-Gobain) не се одговорни за безбедност дека веб-локацијата е компатибилна со компјутерската опрема на посетителите на веб-страницата или дека веб-страницата или нејзиниот сервер се имуни на грешки или вируси, и Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје (и другите компании во Групацијата Saint-Gobain, како и сите други правни субјекти на Групацијата Saint-Gobain) не се одговорни за каква било штета што посетителите на веб-страницата може да ја претрпат како резултат на такви неправилности.

Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје (и другите компании во Групацијата Saint-Gobain, како и сите други правни субјекти на Групацијата Saint-Gobain) не може да се сметаат за одговорни за грешки или пропусти во врска со информациите што се шират, ниту за технички проблеми на веб-страницата и сите други веб-локации на кои имаат линкови, ниту за какво било толкување на податоците објавени на таквите веб-локации или за последиците од нивната употреба.

Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје (и други компании во Групацијата Saint-Gobain, како и сите други ентитети на групацијата Saint-Gobain) генерално не преземаат одговорност за каква било штета или загуба на добивка предизвикана од нечиј пристап до веб-страницата или неможноста за пристап или користење на веб-страницата и/или потпирање на какви било податоци кои потекнуваат директно или индиректно од оваа веб-страница, без оглед на причината, потеклото, природата или ефектот на таквата штета.


3) Интелектуална сопственост

Освен ако не е поинаку наведено, правата на интелектуална сопственост што се однесуваат на документите на страницата и на поединечните елементи создадени за страницата се ексклузивна сопственост на компаниите во Групацијата Saint-Gobain и/или правните субјекти на Групацијата Saint-Gobain, посетителите имаат право да прегледуваат, преземаат и репродуцираат материјали на веб-локацијата само за нивни внатрешни информации, под услов

  • 1) да ги задржи сите предупредувања содржани во оригиналните материјали;
  • 2) сликите ќе се користат само со околниот текст кој се однесува на сликите и
  • 3) ќе се применува следното известување за авторски права: © Saint Gobain. Сите права на сопствениците на авторските и другите права се задржани. Секоја репродукција и употреба на копии направени за други цели освен како што е наведено погоре е изречно забранета.

Имињата на компаниите, логоа, производи, брендови и имиња на домени споменати на оваа веб-локација се сопственост на компании во Групацијата Saint-Gobain и/или правните субјекти на Групацијата Saint-Gobain и не смеат да се користат без претходна писмена дозвола од соодветната компанија . Оваа веб-локација и нејзината содржина не смеат да се користат за креирање каква било база на податоци, ниту може да се складираат (целосно или делумно) во бази на податоци за ваш или пристап на која било трета страна, ниту за дистрибуција на која било база на податоци што ја содржи целата или дел од веб-локацијата или неговата содржина.


4) Колачиња

Компаниите во Групацијата Saint-Gobain и деловните субјекти на Групацијата Saint-Gobain користат колачиња за цели на статистичка анализа и за мерење на сообраќајот и користењето на веб-страницата.

Податоците што се пренесуваат преку колачиња не се користат поединечно или за стекнување клиенти.

Ако не сакате да користите колачиња, подесете го соодветно вашиот прелистувач. Оневозможувањето на колачињата може да го спречи користењето на одредени функции на веб-локацијата.

Ако ги прифатите нашите колачиња, тие ќе останат зачувани на вашиот компјутер десет (10) години освен ако не ги избришете.


5) Хиперврски

Следниве врски создадени од трети страни без претходна писмена дозвола од компаниите на Групацијата Saint-Gobain се забранети:

- линкови до почетната страница www.saint-gobain.mk ,

- линкови до која било веб-страница на веб-страницата,

- линкови до документ наведен на веб-локацијата.

Барањата за дозвола за хиперврски се испраќаат до главниот уредник на веб-страницата.


6) Податоци собрани на веб-страницата

Секој посетител на оваа веб страницата кој дава податоци на Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје е согласен со пренос на правата поврзани со таквите податоци и дава согласност за каква било употреба на таквите податоци. Податоците обезбедени од посетителите на овој начин не се сметаат за доверливи, мора да бидат точни и во согласност со важечкиот закон и не смеат да им наштетат на интересите на трети лица.

Во однос на личните податоци собрани на веб-страницата, веб-страницата користи неколку операции за обработка за да обезбеди комуникација и размена на информации со посетителите. 
Повеќе информации за категориите на лични податоци, целите, законските основи за обработка и други информации во врска со заштита на личните податоци може да најдете во Политиката за приватност.


Со користењето на веб-страницата на Саинт-Гобаин Унгарија ДОО - Преставништво Скопје или давање на лични податоци на нашата компанија како контролор, посетителите се согласуваат за собирање, обработка и откривање на нивните лични податоци согласно условите наведени во Политиката за приватност .