Маси за израмнување и внатрешни бои

Маси за израмнување

Маси за израмнување

Обработката на внатрешните површини може да биде разновидна. Направете вистиски избор со
масите на израмнување на Weber кои можат да се прилагодуваат според потребите за амбиентот.

Внатрешни бои

Внатрешни бои

Почувствувајте ја разликата со користење на внатрешните бои на Weber. Со вистинскиот избор на
материјалот, просторот можеме да го направиме попријатен а површината попрактична за
одржување.